NCA artikkel

Club Norvege

 

HELSETJENESTER FOR NORDMENN I FRANKRIKE

Print artikel

Hvis du bestemmer deg for å flytte til Frankrike er det flere ting du bør være oppmerksom på. Det følgende gjelder først og fremst for norske pensjonister, men er også relevant for nordmenn som kommer til Frankrike for å studere eller arbeide der. Men vær oppmerksom på at for norske studenter/arbeidstakere er det også delvis andre regler du må sette deg inn i.
Vi gir en oversikt over hvilke helsetjenester du som pensjonist har krav på i Frankrike, ved midlertidig opphold eller ved utflytting samt en kort oppsummering av hva utflytting betyr for skatten din.
Avslutningsvis beskriver vi det franske helsevesenet slik du som utflyttet kan oppleve det.

Av Berit Aass

Artikel ID 45 - Helse - 25. januar 2021

DU OPPHOLDER DEG I FRANKRIKE MAKSIMUM 6 MÅNEDER PER ÅR

Du kan bo i Frankrike i opp til 6 måneder i året, uten at du blir skattepliktig til Frankrike. De seks månedene kan fordeles over året. Du beholder også medlemskapet ditt i Folketrygden. Bor du mer enn 6 måneder i året i Frankrike, mister du medlemskapet ditt i Folketrygden. Det fremgår av Folketrygdlovens § 2-1:

 

Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år.

 

Sagt på en annen måte:

Når du skal være i utlandet i mer enn 12 måneder, blir du regnet som bosatt i utlandet etter reglene i folketrygdloven. Det samme gjelder dersom du i to eller flere kalenderår etter hverandre skal være i utlandet i mer enn 6 måneder i året. Da er du ikke lenger medlem av folketrygden.

 

De fleste av medlemmene i NCA  har ikke flyttet ut og oppholder seg i Frankrike i mindre enn 6 måneder i året.  De er hva vi kaller «trekkfugler», deler seg mellom Norge og Frankrike, men passer på at de ikke overskrider de seks månedene.

 

For å få nødvendige helsetjenester mens man er i Frankrike som turist (ikke utflyttet) bør man ha 

Europeisk helsetrygdekort, som man får ved henvendelse til Helfo.

Les mer her: https://www.helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort/

 

Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Du bør ha med deg kortet hvis du skal oppholde deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits. I tillegg til Helsetrygdkort bør du ha en reiseforsikring. (Du kan lese mer om hva som betraktes som «nødvendig helsehjelp»)HER

 

I Frankrike dekker staten bare en andel av f.eks. sykehusutgiftene (normalt 80%) hvis du skulle være så uheldig å havne på sykehus. Det er den delen du får refundert via Helsetrygdkortet ditt, men den resterende delen kan du få dekket via reiseforsikringen din. Eventuelle andre utgifter som ikke dekkes av det franske helsevesenet (via l’Assurance Maladie) kan også dekkes av forsikringen. Dette må du avklare med forsikringsselskapet.

 

DU VELGER Å FLYTTE FOR Å BOSETTE DEG FAST I FRANKRIKE

Norge er med i EØS og nordmenn kan bosette seg i Frankrike uten å måtte søke om oppholdstillatelse.

Du har rett til å ta med deg alderspensjonen/uførepensjonen din hvis du flytter til Frankrike.

 

Betydning for skatt

Hvis du vil bo mer enn 6 måneder pr år i Frankrike, eller vil flytte ut av andre årsaker, blir du skattepliktig til Frankrike, men du skal ikke betale skatt til Frankrike av din norske offentlige pensjon. Dette fremgår av den fransk/norske skatteavtalen Artikkel 18:

Pensjoner og andre ytelser utbetalt i henhold til lovgivningen om sosiale trygdeytelser i en stat skal bare kunne skattlegges i denne stat.

 

Du kan lese mer om den norsk-franske skatteavtalen:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/skatteavtale-norge---frankrike/id106977/

 

Du må imidlertid betale 15% kildeskatt til Norge av den offentlige pensjonen din. Les mer om kildeskatt her:

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/arbeid-trygd-og-pensjon/pensjon-og-uforetrygd/bosatt-i-utlandet/kildeskatt/mottar-du-kildeskatt-pa-pensjon-og-uforeytelser/

 

Pensjon som ikke utbetales fra NAV, men fra private ordninger kan være skattepliktige til Frankrike.

Se HER.

 

Du må også være klar over hvis du velger å flytte ut av Norge kan hverken du eller nærstående (ektefelle, samboer, barn under 18 år) disponere (eie eller leie) bolig i Norge - unntatt fritidsbolig som du har eid i fem år før utflytting.

Emigrasjon kan ikke oppnås før året etter utflyttingen dersom du har oppholdt deg over 61 dager i Norge utflyttingsåret (- emigrasjon bør derfor skje før utgangen av februar). Du er fortsatt skattepliktig til Norge frem til utløpet av det tredje inntektsåret etter det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet. (Etter at du er «ferdig utflyttet» betaler du bare kildeskatt til Norge i tillegg til trygdeavgiften – se under). Du kan lese mer HER.

 

Helsetjenester

Trygdeavgift betales til Norge

Når du som pensjonist er bosatt i Frankrike og mottar din offentlige pensjon fra Norge, skal du betale trygdeavgift til Norge. Avgiften er på 5,1%. For uføretrygdede er avgiften 8,2%. Dette kommer i tillegg til kildeskatten du betaler til Norge som er 15%.

 

Som norsk pensjonist bosatt i Frankrike har franske myndighetene ingen «inntekter» på deg som kan dekke kostnadene til helsetjenester. Derfor er det Norge som betaler for all behandling du får i Frankrike, og det er derfor du må betale trygdeavgift til Norge.

Dette er en konsekvens av EØS rådsforordning 883/2004 - altså en konsekvens av EØS-avtalen som skal sikre fri flyt, blant annet av tjenester.

 

Hvordan få tilgang til det franske helsevesenet som utflyttet pensjonist?

Rettighetsdokumentet S1

Når du har flyttet ut og betaler avgift til Folketrygden som beskrevet over, får du rett til helsetjenester og medisinske utgifter etter franske regler. Dette gjelder også familiemedlemmer. Du får rettigheter som en fransk innbygger.

For å få disse rettighetene må du ha rettighetsskjema S1 (tidligere blankett 121). Det får du fra Helfo.

Du kan søke ved å bruke digitalt skjema i Altinn eller ta kontakt direkte med dem. https://www.helfo.no/om-helfo/kontakt-med-helfo

Du må også registrere deg i det franske helsesystemet. Her kan du lese på engelsk hvordan du gjør det: https://www.ameli.fr/assure/english-pages

 

Rettighetsdokumentet S1 beviser at du har betalt de rette sosiale skatter i hjemlandet ditt, at du er offisielt pensjonist og at du får pensjon fra den norske staten. S1 er skrevet på norsk. Dokumentet er standard i samtlige EU/EØS-land og Sveits, og det er ikke nødvendig å oversette dokumentet.

 

Når man så er med i det franske offentlige helsesystemet får man et Carte Vitale. Dette er et smart kort som viser at man er med i det franske systemet. Det brukes når man er hos lege, kjøper medisiner osv. (se neste side)

 

I tillegg til Carte Vitale, bør du ha en privat sykeforsikring som dekker mellomlegget mellom hva helsetjenestene koster og hva det franske systemet betaler. En slik privat sykeforsikring kalles Mutuelle. (se mer neste side)

 

Du skal også levere leveattest hvert år til norske trygdemyndigheter. Dette er en kontroll på at pensjonsmottakeren lever og er bosatt i utlandet. Man får skjema og informasjonsbrev i posten.

Hvis du ikke mottar leveattest eller du har problemer med å logge inn og finne leveattesten som er tilsendt digitalt, kan leveattestskjema lastes ned og skrives ut fra NAV sine nettsider. Skjemaet fylles ut med navn, fødselsnummer og adresse, og sendes til NAV i underskrevet og bekreftet stand. Les her:

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/relatert-informasjon/alderspensjon-og-utland_2/leveattester-til-mottakere-av-pensjon-og-uforetrygd-i-utlandet

 

EØS-forordning gjelder ikke alle pensjonister – frivillig medlemskap er alternativet
Ikke alle norske pensjonister omfattes av rettighetene i EØS-forordningen.  De som omfattes er de aller fleste: de som har pensjon eller uføretrygd fra Folketrygden, fra Statens Pensjonskasse eller Pensjonstrygdeordningen for sykepleiere, for sjømenn, for fiskere eller for skogsarbeidere. De som har privat AFP og samtidig tar ut pensjon fra Folketrygden omfattes også.

Pensjonister med andre former for offentlige eller private tjenestepensjonsordninger har ikke de samme rettighetene. FTP (Fellesordningen for tariffestet pensjon) og AFP (Avtalefestet pensjon) faller utenfor bestemmelsene og det samme gjør personer i aldersgruppen 65 – 67 år med pensjon fra Statens pensjonskasse, fordi de er å anse som AFP-pensjonister.

 

De som har privat AFP eller FTP kan få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden. Det er NAV som tar stilling til frivillig medlemskap i folketrygden. Du kan henvende deg til NAV Internasjonalt

Som frivillig medlem av folketrygden beholder du retten til helsetjenester i Norge. Det vil si at du også kan velge å reise hjem for å motta behandling, men du må da selv dekke reiseutgiftene.  

Med frivillig medlemskap har du rett til såkalt ordinær stønad for behandling i utlandet. Det vil si at du kan få dekket deler av utgiftene du har til enkelte helsetjenester. Vi anbefaler at du i tillegg tegner en privat forsikring, ettersom det er begrenset hvor mye stønad du vil ha rett til fra Helfo. 

Dekning for sykehusinnleggelse i Frankrike er begrenset ved frivillig medlemskap.

 

Dette bør du også vite:

Behandling i Norge når flyttet ut

Norske pensjonister som er bosatt i Frankrike, har ikke rett til planlagt behandling i Norge etter reglene i EØS-forordningen. Imidlertid er det mulig å få planlagt behandling i Norge, men da må man enten søke HELFO om godkjennelse, eller legge ut for behandlingen selv og søke pengene tilbake fra HELFO.

 

Europeisk helsetrygdkort hvis du skal reise til andre land enn Frankrike
Når du har flyttet fra Norge og har skjema S1, er det gamle helsetrygdekortet ditt ikke lenger gyldig. Du kan bestille nytt helsetrygdkort fra Helfo når S1 er registrert i, og godkjent av, trygdeinstitusjonen i landet du har flyttet til, og Helfo har mottatt svar fra dem. Er du pensjonist med S1 bosatt i utlandet, skal du ha helsetrygdkort med gul bakside. 
Dette helsetrygdkortet kan du bruke hvis du får behov for nødvendig helsehjelp under opphold i Norge eller i andre EU/EØS-land utenfor Frankrike.

 

Du kan flytte tilbake til Norge

Så lenge du er norsk statsborger kan du flytte tilbake til Norge og få alle rettigheter her. Du må melde fra til NAV og til Folkeregistret og få registrert innflytting. HELFO sier:

«Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedato. (Jf. folketrygdloven § 2.1). Dette innebærer at man har full rett til helsetjenester fra første dag (fastlege, sykehusbehandling etc.)».

 

Hvis du ikke er pensjonist/uføretrygdet, men arbeidstaker eller student

Arbeidstaker

Trygdemedlemskapet opphører når man flytter til utlandet for mer enn ett år eller tar jobb for utenlandsk arbeidsgiver. Skal man i slike tilfeller opprettholde medlemskapet i den norske folketrygden, må det søkes om såkalt frivillig medlemskap. Dette gjøres via særskilt søknad til NAV Internasjonalt.

 

Student

Du beholder medlemskapet i folketrygden hvis du skal studere kortere enn 12 måneder i utlandet, eller har støtte fra Lånekassen til studier i utlandet. Har du ikke støtte fra Lånekassen, og studerer mer enn 12 måneder i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden.

 

Hva koster det å bli syk i Frankrike som utflyttet nordmann som bor der fast?

Hvis du har meldt deg inn i det franske helsesystemet og har skaffet deg et Carte Vitale, er du klar for å kjøpe legemidler, besøke en lege, bli innlagt på sykehus osv. Hele din sykdomshistorie er lagt inn på det lille kortet, i en mikrochip, og viser hva du har krav på, hva slags forsikring du har osv.

Du har samme rettigheter i systemet som franskmennene selv har. Kostnadene belastes, som tidligere nevnt, Norge når du er pensjonist.

 

Helsesystem modernisert i 2016

Det franske trygdesystemet heter PUMa – Protection Universelle Maladie - og ble innført slik det er nå i 2016. PUMa garanterer at alle som bor eller arbeider i Frankrike har et stabilt trygdesystem gjennom hele livet. Det dekker 70% av de generelle kostnadene med mindre man har en kronisk eller alvorlig sykdom, som diabetes eller kreft, da dekker systemet 100%.

Når det gjelder legemidler som du skal ha på resept, får du refundert deler av prisen. Det får du også ved legebesøk, prøvetaking, røntgenundersøkelser osv. På reseptbelagte medisiner får man refundert 65-70%.  Altså blir egenandelen 30-35%.

Pasientens egenandel av de medisinske utgiftene heter «le ticket modérateur».

Refusjonene betales av L’assurance Maladie – ameli.fr - https://www.ameli.fr som er den franske offentlige sykeforsikringen. Sykekassen heter Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM).

 

Sykehus

Sykehusinnleggelse er ikke gratis, slik det er i Norge.

Generelt får man 80% refusjon på kostnadene når man legges inn på sykehus. Ønsker man enerom, telefon, TV e.l. må man betale ekstra for det selv eller sørge for at det er inkludert i den private sykeforsikringen (Mutuelle – se under).

Sykehusene krever i tillegg en pasientavgift som man må  betale selv, og den er på 15-20 € per dag.

Pasientavgiften er ikke refunderbar, med mindre man har kronisk eller farlig sykdom eller har det med i sin Mutuelle.

Velger man en privat klinikk, blir egenandelene vanligvis større enn ved offentlige sykehus.

L’Assurance Maladie dekker også en del av tjenestene før og etter sykehusinnleggelsen. Man får for eksempel refundert 70% for en konsultasjon hos en anestesilege før operasjonen, og 60% hvis man har behov for opptrening etter et kirurgisk inngrep.

 

Mutuelle

For å dekke mellomlegget mellom det L’Assurance Maladie refunderer og det man må betale selv, har de fleste franskmenn en privat ekstra sykeforsikring, en Mutuelle. Fra 2015 er den obligatorisk for allearbeidstakere så når man jobber i Frankrike trenger man ikke tenke på den. Arbeidsgiver betaler en del av hva det koster, minst 50 prosent.

For pensjonister og andre er det en frivillig sak å ha en slik forsikring, men det er å anbefale.

 

En Mutuelle kompletterer altså den refusjonen som Assurance Maladie gir, slik at man får full, eller tilnærmet full, dekning av utgiftene ved sykdom, både utgifter til sykehus og til legebesøk, medisiner osv. Den kan tegnes av alle som har Carte Vitale, det er ingen øvre aldersgrense.

Man kan kjøpe seg inn på forskjellige nivåer og prisene går fra 10€ i måneden til 150€ i måneden – da kan man få enkeltrom på sykehus, barnevakt for barna, hushjelp hjemme hvis nødvendig ...

Prisen for en mutuelle stiger med alderen.

Populære selskaper som tilbyr Mutuelle er: Bupa Global, AXA PPP International, Global Health Cigna Global.

 

Svenskenes Mutuelle

Svenske Rivieraklubben tilbyr sine medlemmer en tilleggsforsikring (Mutuelle) som er en gruppeforsikring. For å få forsikringen må du ha Carte Vitale som viser at du er med i l’Assurance Maladie. Mange nordmenn har meldt seg inn i Rivieraklubben for å få adgang til denne forsikringen, og de er meget godt fornøyde med den. Du kan lese om den HER:

https://www.rivieraklubben.com/index.php/skraddarsy-din-forsakring/253-tillaeggsfoersaekring

Denne tilleggsforsikringen er tegnet i forsikringsselskapet Allianz for Rivieraklubbens medlemmer. Forsikringen finnes i tre alternativ med ulik dekningsgrad. Er du mellom 65 og 75 år koster den fra 57 til 109€ i måneden.

 

                                               *********************

 

Til slutt en historie fra virkeligheten:

Et medlem på 70+ som bor fast i Frankrike forteller:

Da jeg måtte skifte venstre hofte ville jeg ha den beste kirurgen og det beste sykehuset - og min svenske fastlege ordnet dette på et sykehus i Nice. Jeg var blitt anbefalt en omfattende mutuelle som dekket alt både før og etter operasjonen og de fem dagene på sykehuset - unntatt pasientavgift på 20€ pr døgn for måltider. Jeg betalte ca 150€ pr måned for mutuelle - men mutueller stiger med alderen til pasienten.

Jeg hadde enerom - og mannen min fikk være på rommet mitt hele tiden - han fikk til og med gratis tre-retters måltider både til lunsj og middag de fem døgnene jeg var der.

I tillegg ordnet kirurgen med all oppfølging hjemme etterpå via apoteket og laboratoriet: hjemmesykepleie hver dag i 3 uker, blodprøver 2 ganger i uka og fysioterapeut 3 ganger i uka i først tre uker - og senere nye tre uker på klinikken hans. 

Og mutuellen dekket også det aller meste av andre sykebesøk, briller, tannlege, øyelege, osv ... !

 

Av Berit Røhne Aass

25.01.21

Kilder:

Nettsidene til HELFO, Skatteetaten, NAV,  Helse Norge, Assurance Maladie (ameli.fr)

Rivieraklubben